Cách để xoá người dùng

Author: Uyen 234 views

Những người đảm nhận các vị trí như creator, owner hoặc admin đều có toàn quyền quản lý người dùng, như:

  1. Mời người dùng mới vào sử dụng Vidbeyond.
  2. Tạo quyền cho người dùng mới trong nhóm (họ sẽ cấp cho bạn quyền truy cập cụ thể vào các thư mục hay project nào đó).
  3. Quản lý yêu cầu từ những người muốn sử dụng tài khoản Vidbeyond.
  4. Xoá tài khoản người dùng.

Xoá người dùng khỏi workspacee

Admin, owner và creator có quyền xoá người dùng ra khỏi workspace mà họ quản lý.

Bước 1: On the left panel, select the “Workspace Setting”.

Bước 1

Bước 2: Chọn mục “Users” in the main menu above.

Bước 2

Bước 3: Bạn có thể thấy được thông tin của tất cả thành viên trong workspace của bạn. Bạn có thể"Vô hiệu hoá"nó ở mục “Active” bên tay phải để xoá họ ra khỏi workspace.

Bước 3

Xoá người dùng ra khỏi project

Lưu ý: Những người bị xoá khỏi một project vẫn có thể tham gia các project khác trong workspace đó.

Bước 1: Chọn một project mà bạn muốn xoá người dùng.

Bước 2: Chọn nút “Settings” button above on the above toolbar.

Bước 2

Bước 3: You will see the information regarding all users in the project. To remove them, click on the “Remove” button at the “Actions” phía bên phải.

Bước 3
Nội dung: