Cách để xoá project

Author: Uyen 217 views

Project của bạn không còn thiết thực nữa? Bạn có thể xoá nó vô cùng dễ dàng.

Bước 1: On the bottom of the left panel, click on the button “Settings & Administration”.

Bước 1

Bước 2: Chọn nút “Hubs” in the main menu on the above panel.

Bước 2

Bước 3: Để xoá project, bạn có thể"Vô hiệu hoá"nó ở mục “Active” phía bên phải.

Bước 3