Cách để thêm người dùng trên nền tảng Vidbeyond

Author: Uyen 306 views

Owners and Admins of the Vidbeyond workspace have full control over user management, with the ability to:

  • Mời người dùng mới vào sử dụng Vidbeyond.
  • Add users to a Team (họ sẽ cấp cho bạn quyền truy cập cụ thể vào các thư mục hay project nào đó).
  • Quản lý yêu cầu từ những người muốn sử dụng tài khoản Vidbeyond.
  • Xoá tài khoản người dùng.

Mời người dùng mới vào workspace

Bước 1: Vào workspace mà bạn muốn mời người dùng mới. Sau đó, chọn “Invite user to Workspace” at the bottom of the main left menu in Vidbeyond.

Bước 2: There will be a pop-up window for you to add a new user. Enter the email of the user you would like to invite. Then click “Invite” Để hoàn tất.

Bước 2

Sau đó, họ sẽ nhận được email mời tham gia vào workspace. Họ có thể tạo mật khẩu mới bằng cách nhấp vào “Login to Vidbeyond”. Sau khi hoàn thành, họ sẽ là thành viên mới trong workspace của bạn.

Thêm người dùng mới vào project

Bước 1: Chọn project bạn muốn thêm người dùng.

Bước 2: Chọn nút “Add user” button above on the center side.

Bước 2

Bước 3: Enter your inviter’s mail and click “Add users”. Please note that we can only add user that already invited to our workspace.

Bước 3

Bước 4: You can set their position as “Manager”, “Contributor” or “Guest”.

Bước 4
Nội dung: