Cách tạo video mới với nút "Record"

Author: Linh Rosie 294 views

With the “Record” button, you can easily create a new video immediately using your webcam and Vidbeyond platform.

Bước 1: Chọn ""+ New” in the upper right corner. 

Bước 2: Chọn “Record”

Bước 1 & 2

Bước 3: Chọn nút “Camera” . Tiếp theo, chọn nút “Start Recording” để bắt đầu quay video. Video của bạn sẽ bắt đầu ghi hình sau 3 giây.

Bước 3

3 tính năng ghi hình:

  • Stop: Stop recording and save
  • Pause: Pause recording
  • Reset: Restart the recording
Bước 4

Bước 4: Chọn nút "Stop" để dừng quay video. Video của bạn sẽ được lưu tự động.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng Vidbeyond để quay video một cách dễ dàng rồi.

Nội dung: